0.00
 € / 
0ks
Vyprázdniť košík
Spolu:   0   kusov

Produkty
/
Kované polotovary
/
Farby, patiny

Grafitová farba 0.75l /1kg/ s antickým rustikálný kovovosľudovým lesklým efektom

Grafitová farba 0.75l /1kg/ s antickým rustikálný kovovosľudovým lesklým efektom. Špeciálny lak na kovárske výrobky Umeloživicový, železitosľudový, grafitový lak na kovárske výrobky s antickým rustikálnym kovovo lesklým efektom pre optimálnu ochranu a dekoráciu - kovanie všetkých druhov, reštaurátorské práce, mreže, brány, kované ploty, zábradlia, ocelové časti - rýchloschnúci, vysoko odolný poveternostným vplyvom na základe špeciálnej alkydovej živice - krycí náter pre vysokohodnotné, efektné dekoratívne vonkajšie a vnútorné nátery Príprava povrchu pred natieraním: Z ocele a kovaných častí musia byť odstránené staré uvolnené nátery, nečistoty, hrdza a mastnota. Pozinkované časti pred natretím doporučujeme ošetriť 10% roztokom čpavku. Pozinkované a ocelové časti musia byť opatrené špeciálnou antikoróznou základnou farbou na zinok alebo farbou na železo. Spracovanie: Na základom opatrený materiál v dvoch vrstvách. Pred použitím dobre premiešame. Lak je pripravený k priamemu použitiu bez riedenia. Tento špeciálny lak možno nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním. Nepoužívať pod +5°C. Upozornenie - doporučenie: Výsledný, efektný, dekoratívny, antický, kovový lesk sa dostaví po úplnom preschnutí, po 2 - 3 dňoch. (záleží na teplote a vlhkosti vzduchu) Pre zvýšenie kovového efektu povrch laku opatrne prekartáčujte jemným mosadzným alebo medených kartáčom. Pri použití tejto techniky sa zvyšuje tzv.popúšťanie (špinenie) grafitu. Preto doporučujeme kovové časti, ktoré sú vystavené oderu, ako napr. madlá zábradlia, vydrhnúť drsnou látkou napr. jutou a následne umyť vodou. Čistenie pracovného náradia: Ihneď po práci pracovné pomôcky umyte syntetickým riedidlom alebo terpentýnom alebo čističom štetcov. Schnutie, skladovanie: Nelepivý po 2 hodinách, úplne preschnutý po 24 hodinách. V chlade, ale nie pod teplotu +5°C. Zloženie: Špeciálna alkydová živica, anorganické pigmenty, plnidla, aliphanty, aromatá, aditíva. Bezpečnostné pokyny: Obsahuje nízkovrúci hydrogenovaný benzín (CAS: 64742-82-1). R 10 Horľavý. S2 Uchovávajte mimo dosah detí. S 7/9 Uchovávajte obal tesne uzatvorený, na dobre vetranom mieste. S13 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. S 23 Nevdychujte aerosoly. S24/25 Zamezte styku s kožou a očami. S36/37 Používajte vhodný ochranný odev a rukavice. S46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S51 Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Prvá pomoc: Ak sa prejavia zdravotné potiaže alebo v prípade pochybností a pri náhodnom požití a zasiahnutí očí, vždy okamžite vyhľadajte lekára a poskytnite mu informácie z tohto obalu. Pri nadýchaní: premiestniť postihnutého na čerstvý zvduch, zaistiť mu kľud, zabrániť podchladeniu. Pri zasiahnutí kože: odložiť kontaminovaný odev a kožu umyť veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí: vyplachovať 10-15 minút čistou vodou. Likvidácia obalu: Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zbytkom výrobkov odkládajte na miesta k tomu určené. Obsah vystačí približne na 6m² pri jednom nátere v závislosti na hrubosti a členitosti podkladu.

Cena bez DPH: 9,35 €
Cena s DPH: 11,22 €
1ks